Apophyllite with Stilbite Specimen

Apophyllite with Stilbite Specimen

Regular price
$96.00
Sale price
$96.00
Unit price
per 

Approximately 

366 g

12 x 9 cm